Tag: ขนมไทย

ขนมไทย

ความนิยมของขนมไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ยังอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยความนิยมของขนมไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ยังอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทย

ขนมไทยมีต้นตำรับมาจากท้าวทองกีบม้า หรือมารี กีมาร์ เดอ ปีนา (Marie Guimar de Pinha) ภรรยาของ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ท้าวทองกีบม้าเป็นผู้ทำทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง เพื่อต้อนรับคณะทูตจากฝรั่งเศส ในสมัยของพระนารายณ์มหาราช ขนมไทยที่ท้าวทองกีบม้าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เหล่านี้ เป็นการปรับปรุงมาจากขนมของโปรตุเกส โดยน้ำวัตถุดิบของอยุธยามาใช้เป็นหลัก เช่น มะพร้าวและน้ำตาล ขนมที่ได้ออกมาจึงมีรสชาติดี เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชอบของชาวอยุธยา ซึ่งขนมไทยของท้าวทองกีบม้า ได้รับการสืบทอดเรื่อยมา และยังได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

Food